Oldal kiválasztása

Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

Vagyócki Anita EV. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Vagyócki Anita EV. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Hirlevél küldésére használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Hatály, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a Vagyócki Anita EV. honlapján hírlevélre vagy tanfolyamra feliratkozott ügyfelekre vonatkozik. Vagyócki Anita EV. a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

Vagyócki Anita EV. elérhetősége: 1046 Budapest Szent László tér 2. 3. lépcsőház 1/35

Vagyócki Anita EV. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Tájékoztatónk folyamatosan elérhető: honlapunkon (https://www.vagyockianita.hu).

 

3. Jogi háttér

Adatkezelési Tájékoztatónk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
  • iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul

 

4. Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Cerebro Consulting Kft

kapcsolattartó neve: Vagyócki Anita EV.

az adatkezelés célja: marketing

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

a kezelt adatok köre: név, email cím,

az adatkezelés időtartama: határozatlan

 

5. Adatbiztonság

Az adatok tárolása Vagyócki Anita EV. eszközein történik.

 

6. Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére Vagyócki Anita EV. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

Ahol elérsz

+36 30 997 7786

1027 Budapest Margit körút 58.

Hétfő-Péntek: 9:00 – 19:00

Kezdhetjük

Eldöntöttem, hogy megteszem az első lépést.